Какво е предавател


Предавател е устройство, което разпространява (или подготвя за пренасяне) сигнал в определена преносна среда. Понятието се свързва най-често с устройството за предаване на електромагнитни вълни – радиопредавател.

Радиопредавател е устройство, което в съчетание с антена, излъчва радиовълни за нуждите на далекосъобщенията, радио- и телевизионното разпръскване.

Основните елементи на радиопредавателя са електрозахранване, генератор за високочестотни електромагнитни трептения, модулатор и крайно стъпало. Захранването дава необходимите токове при нужните напрежения за различните стъпала. Генераторът създава трептения с необходимата за излъчване радиочестота. Чрез модулатора към тези трептения се добавя информацията, която ще излъчваме – звук, образ други данни. Този процес се нарича модулиране на сигнала. Крайното стъпало дава необходимата мощност за излъчване чрез антената. Между генератора, модулатора и крайното стъпало може да има буферни усилватели.

Възможно е модулацията да се извършва в крайното стъпало. Възможно е също към предавателя да постъпва модулиран сигнал, а той просто да го усилва до необходимата мощност. Радиопредавателите, работещи чрез Амплитудна модулация, излъчват АМ радиосигнал в диапазона на дългите, средните и късите вълни, а тези, използващи по-новата технология честотна модулация – FM (на английски Frequency Modulation – FM) излъчват УКВ-ЧМ радиосигнали. Различните типове предаватели могат да модулират аналогови или цифрови радиосигнали.

Образуваните от предавателя сигнали се излъчват чрез радиовълни от предавателна антена. Възпроизвеждането на звук и картина от приемателното устройство (приемник) става чрез обратно преобразуване на сигнала (демодулиране). Съществуват и устройства, съчетаващи в себе си както предавател, така и приемник. Такива са например мобилните телефони и подвижните радиостанции.